Contact Us

Chure Hill Hospital
Thanabharyang
Hetauda Bazar, Nepal
Tel: 057-524603, +1 985-505-1976

Rabi Raman Adhikari
(Hospital Manager):9855052486
Kaveer Shrestha
(Pharmacist):9845074493 & 9802922794